Privatumo politika

UADBB IVP Partners (kodas: 302489781, adresas: Ulonų g. 2, Vilnius) (toliau – IVP Partners) patvirtina, kad vykdo atsakingą asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo politiką.

Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo ir asmens duomenų politiką ir susipažinti, kokius duomenis ir kokiais tikslais mes renkame Jums naudojantis mūsų interneto ar savitarnos svetainėmis. Tuo atveju, jei Jūs nesutinkate su asmens duomenų rinkimu, mes, deja, negalime Jums teikti paslaugų ar tokių paslaugų pasiūlymų.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija). IVP Partners įsipareigoja rinkti ir tvarkyti Klientų, jų darbuotojų, naudos gavėjų ir susijusių asmenų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, įrašoma į lankytojo kompiuterį (įrenginį) lankytojui lankantis IVP Partners interneto svetainėje (www.ivp.lt) ir/arba naudojantis Savitarnos svetaine (savitarna.ivp.lt).

IVP Partners, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis asmens duomenų konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiajai šaliai, jeigu to reikia draudimo sutarčiai su draudiku sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims duomenų subjekto prašymu arba atsižvelgiant į duomenų subjekto sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms.

Taip pat asmens duomenys gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, esant teisiniam reikalavimo pagrindui.

IVP Partners nenaudoja ir neatskleidžia Ypatingai jautrių asmens duomenų (pvz.: apie sveikatą, turtą, šeimos narius) be Duomenų subjekto aiškaus sutikimo, išskyrus įstatymų ir teisės aktų numatytus atvejus, pvz. draudikui, teismui, medicinos įstaigai ir kitoms valstybinėms institucijoms.

IVP Partners asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, duomenų subjekto darbdavio – juridinio asmens (jeigu teikiami duomenys apie darbuotojus, kaip apdraustuosius asmenis, naudos gavėjus arba nukentėjusius asmenis), taip pat duomenys gali būti gaunami iš valstybės registrų, pvz., VĮ Registrų centras, VĮ „Regitra“, ir kitų institucijų arba draudikų (pvz. prisijungus prie tarpininkams skirtų duomenų bazių).

Jums atsisakius pateikti būtinus duomenis, IVP Partners, deja, negali Jums parengti draudimo paslaugos pasiūlymo, sudaryti draudimo sutarties ar administruoti patirtas žalas ar draudžiamus įvykius.

IVP Partners, saugodama ar perduodama asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, taip pat Lietuvos Respublikos draudimo įstatymais ir kitais taikytinais teisės aktais.

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra Bendradarbiavimo sutartis su IVP Partners arba įgaliojimas atstovauti Klientą santykiuose su draudiku/ -ais, taip pat galiojantys ir draudimo bei tarpininkavimo veiklą reglamentuojantys įstatymai.

Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi gavus privataus asmens sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas Savitarnos svetainėje nuėmus varnelę nuo teiginio „gauti naujus ar atnaujintus asmeninius pasiūlymus dėl draudimo ir tarpininkavimo paslaugų“, taip pat pateikus tokią valią išreiškiantį rašytinį laisvos formos prašymą.

 • Pasiūlymų tarpininkauti draudimo sutarties sudarymui pateikimas;
 • Draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tarpininkavimas;
 • Žalų administravimas;
 • Sutarčių ir kitų susitarimų, sudarytų raštu ar žodžiu tarp Bendrovės ir paslaugų gavėjo/tiekėjo, tinkamas ir teisėtas vykdymas.
 • Jei esate fizinis asmuo-draudėjas: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, Jūsų kontaktai;
 • Jei esate juridinio asmens atstovas: vardas, pavardė, darbovietė, Jūsų pareigos ir kontaktai.

Taip pat, priklausomai nuo pasirinktos draudimo rūšies, papildomai galime rinkti asmens kodą, gimimo datą, duomenis apie sveikatą, nekilnojamą turtą ir kt.

IVP Partners šiuo metu nenaudoja jokių slapukų, kurie renka lankytojų asmens duomenis, IP adresus ar kitokius lankytojų statistiką identifikuojančius požymius.

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose, Savitarnos svetainėje ir mūsų informacinėse sistemose (elektroniniame pašte, jo reguliariose kopijose, vidinėse duomenų bazėse ir vidiniuose aplankuose).

IVP Partners saugo asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų.

Tvarkydama asmens duomenis IVP Partners įgyvendina kruopščiai parengtą vidaus asmens duomenų politiką (taisykles), kuri padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Taikome fizines, technines ir programines duomenų apsaugos priemones. Be to, mūsų vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinius „įsilaužimo“ į vidaus tinklus ir duomenų bazės testavimus, taip pat biuro pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip IVP Partners juos tvarko;
 • kreiptis su prašymu pataisyti ar papildyti asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti;
 • kreiptis į IVP Partners su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą (išskyrus saugojimą);
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis;
 • nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Norėdami pasinaudoti Jums suteiktomis teisėmis, galite kreiptis į IVP Partners tiesiogiai adresu: Ulonų g. 2, Vilnius arba atsiųsti mums elektroniniais kanalais elektroniniu parašu patvirtintą prašymą. Kiti būdai nėra galimi, nes nesudaro galimybės mums Jūsų identifikuoti. IVP Partners pateiks Jums atsakymą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi dienos. Esant būtinybei, šis terminas gali būti pratęstas iki dviejų mėnesių, apie tokio sprendimo priežastis informuojant Jus Jūsų nurodytais būdais.

Jeigu Jums kyla klausimų apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, prašome kreiptis į IVP Partners bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@ivp.lt, telefonu + 370 5 219 7601, paprastuoju paštu (Ulonų g. 2, 08245 Vilnius) arba atvykite nurodytu adresu.
Nepavykus išspręsti klausimo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už tinkamą duomenų apsaugos reguliavimą, remiantis galiojančiais teisės aktais.